اقتصاد
2019 Apr 17 Wed, 09:45:58 am

صندوق بین المللی پول انتظار می رود که تولید ناخالص اسمی در امارات متحده عربی به 4.7 درصد افزایش یابد تا به 1.673 میلیارد درهم در سال 2019 برسد

ابوظبی_ 17 آوریل 2019 ( وام )_ صندوق بین المللی پول انتظار می رود که تولید نا خالص اسمی در امارات متحده عربی به 4.7 درصد افزایش یابد تا به 1.673 میلیارد درهم در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته از همان مدت برسد. تولید ناخالص اسمی نشان دهنده تلاش اقتصادی انجام شده توسط امارات متحده عربی است. اقتصاد امارات متحده عربی با پیشرفت قابل ملاحظه ای در پلت های مختلف اقتصادی، از جمله سرمایه گذاری داخلی و اعتبارات بخش خصوصی و همچنین حرکت...