2019 Jan 14 Mon, 11:49:26 pm

اکسپو 2020 دبی از 85 درصد اشغال آن دور از گورستان زایدات خلاص می شود

دبی_ 14 ژانویه 2019 ( وام)_ اکسپو 2020 از یک همکاری جدید با دلسکو علام کرده است تا از این رویداد در خلاص از 85 درصد از اشغال ها دور از محل های دفن زباله حمایت کنند. دلسکو به عنوان شرکای اساسی برای مدیریت اشغال و زباله ها اکسپو 2020 راه حل های نوآورانه را اجرا خواهد کرد تا حمایت از هدف دبی برای میزبانی یکی از پایدار ترین نمایشگاه جهانی می شود. دلسکو به تحویل اشغال های اکسپو 2020 تلاش می کنند این امر...