بین المللی
2019 Oct 15 Tue, 07:13:25 pm

راه اندازی انجمن تجاری و سرمایه گذاری ویتنام_ امارات در هانوی

هانوی_ 15 اکتبر 2019 ( وام )_ انجمن تجاری و سرمایه گذاری ویتنام_ امارات در هانوی امروز در حضور سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد و تران توان آنه وزیر تجارت وصنعنی ویتنام آغاز کرد. این انجمن شاهد مشارکت بیش از 150 مقام از بازرگان؛ سرمایه گذاران از هر کشور برای بررسی راهکار ها همکاری اقتصادی و بهبودی چارچوب ها شراکت در زمینه ها مختلف دارای همان توجه است. المنصوری در سخنرانش گفت که امارات متحده عربی و ویتنام به روابط دوجانبه قوی برخوردار هستند....