بین المللی
2019 Aug 22 Thu, 10:26:27 pm

محققان دانشگاه NYUAD علت ذوب سریع یکی از بزرگترین یخچال های طبیعی در گرینهایم را می یابند

ابوظبی_ 22 آوت 2019 ( وام )_ تیم محققان از مرکز تغییر آب و هوا جهانی سطح دریا در دانشگاه نیویورک_ ابوظبی یافتند که آب آقیانوس گرم علت ذوب سریع یخچال های طبیعی در گرینهایم یکی از بزرگترین گرینلند در منطقه بود. برای اولین بار ، آبهای گرم که از مناطق استوایی سرچشمه می گیرند در عمق یکنواخت یافت شده اند و آب قطبی سرد را در جبهه زایمان هلهایم جابجا می کنند و باعث ایجاد میزان مذاب غیر منتظره ای می شوند. به طور...