گزارشها
2020 Jan 13 Mon, 01:40:20 pm

ارزش تجارت غیر نفتی بین امارات متحده عربی و ژاپن در طول 10 سال به 341.34 میلیارد درهم می رسد

ابوظبی_ 13 ژانویه 2020 ( وام )_ براساس آمار وزارت اقتصاد ، ارزش کل تجارت غیر نفتی بین امارات و ژاپن در طی ده سال گذشته از 2009 تا 2019 به 341.34 میلیارد درهم یا 130.8 میلیارد دلار رسیده است. جالب ذکر اینکه این آمار روابط تجاری و اقتصادی فزاینده بین دو کشور را برجسته می کند به طوری که ارزش تجارت کلی آنها در نیمه اول سال 2019 به 26 میلیارد میلیارد درهم رسید دیدارهای متقابل بین دو رهبری آنها که منجر به امضای...