گزارشها
2019 Feb 13 Wed, 08:21:15 pm

شورای ملی فدرال چهل وهفتم سالگرد را جشن می گیرد

ابوظبی، 13 فوریه ،2019(وام)- شورای ملی فدرال، روز گذشته، چهل وهفتممین سالگرد آغاز خود را به عنوان یکی از قدرات اساسی کشور جشن گرفت. شورای ملی فدرال ، تحت قانون اساسی موقت امارات متحده عربی در سال 1971 به عنوان جز دائمی ساختار حکومتی کشور که شامل شورای عالی ، رئیس کشور، کابینه وقدرت قضائی تشکیل شد. در طی 47 سال گذشته، مجلس ملی فدرال ، صدهای مسائل و پیش نویس قوانین مربوط مردم واقتصاد کشور را مورد بحث قرار داده است. این، نقش مهمی...