پنجشنبه 23 سپتامبر 2021 - 12:16:23 صبح
گزارشها
2021 Sep 17 Fri, 08:56:32 pm

امارات متحده عربی دستمزد برابر برای هر دو جنس را تغییر می دهد

ابوظبی ، 17 سپتامبر 2021 (وام) - امارات متحده عربی تغییر پارادایمی در بستن شکاف مربوط به نابرابری حقوق بین مردان و زنان در محل کار یا مشاغل با ارزش مشابه در سه سال گذشته ایجاد کرده است. حقوق برابر برای مردان و زنان یکی از مؤلفه های مهم احترام به حقوق بشر و تعهد آن برای ایجاد تعادل جنسیتی است. این کشور در شاخص نابرابری جنسیتی (GII) گزارش توسعه انسانی 2020 سازمان ملل متحد در رتبه 18 جهانی و رتبه اول منطقه ای قرار...