سال تسامح
2019 Sep 13 Fri, 05:45:13 pm

کمیته "سند برادری بشر" اولین جلسه را برگزار می کند

واتیکان شهر ، 12 سپتامبر 2019 (وام) - پاپ فرانسیس ، رئیس کلیسای کاتولیک روز چهارشنبه در کازا سانت مارتا در واتیکان ، هفت عضو کمیته عالی را برای دستیابی به اهداف "سند برادری بشر" برای صلح جهانی و زندگی مشترک »، در اولین جلسه کمیته تأسیس کرد. دفتر مطبوعات مقدس دیده بان بیانیه ای را منتشر کرد که می گوید یازدهم سپتامبر "به عنوان نشان اراده برای ساختن زندگی و برادری در جایی که دیگران در آن مرگ و ویرانی کاشته شده بودند" انتخاب...