سال تسامح
2019 Jan 15 Tue, 04:44:23 pm

نهیان بن مبارک نقش تسامح در ایجاد جوامع پایداری را برجسته می کند

ابوظبی_ 15 ژانویه 2019 ( وام)_ شیخ نهیان بن مبارک ال نهیان وزیر تسامح گفت که سازمان ملل متحد و امارات متحده عربی همان دیدگاه که تسامح با پایداری ربط می شود، دارند. وی ادامه داد که مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نهیان پایداری را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته است و افزود که وقتی به محیط زیست متعلق است، ارتباط جامعه بسیار ضروری است، ما باید که جامعه ما به روح تسامح اضافه بکنیم تا موثر باشیم. شیخ نهیان در...