32 میلیارد درهم سهم های توزیع شده از توسط 113 شرکت درج شده در سال 2018 است

ابوظبی_ 10 مارس 2019 ( وام) _ 113 شرکت سهامی عمومی ثبت شده به 32 میلیارد درهم سهم های از سال 2018 بنابر به آمار منتشر شده توسط بازار پورس اوراق بهادر ابوظبی و بازار مالی ابو ظبی توزیع کره اند.

این افزایش در سهم های که بزرگترین افزایش در منطقه خلیج و خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می شود توسعه سرمایه خارجی سرمایه گذاری شده در شرکت های اماراتی اساسی درج شده منعکس شد که 18 بانک اماراتی به توزیع 18.7 میلیارد درهم با افزایش 12.2 درصد با مقایسه با سال 2017 که 16.66 میلیارد درهم بود؛ اقدام کرد.

جالب ذکر اینکه بانک های اماراتی سود ها را به میزان 42 میلیارد درهم تحقیق یافتند که لیست های بانک های در صدر بهترین بانک های از ناحیه عملکرد با توزیع سود های بیش از 8 میلیارد درهم و قیمت سود های ناخالص 12 میلیارد درهم شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302746253

WAM/Persian