حواله خارجی در یک چهارم اخیر از سال 2018 به 39.9 میلیارد درهم برسد

ابوظبی_ 12 مارس 2019 ( وام )_ با توجه به ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی امروز، مبالغ حواله های خارجی به مبلغ 39.9 میلیارد درهم در یک چهارم اخیر از سال 2018 رسید درحالی که به 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه از سال 2017 کاهش یافته است.

جالب ذکر اینکه مبلغ 9.5 میلیارد درهم از طریق بانک ها و 30.4 میلیارد درهم از طریق شرکت های ارز مبادل تبدیل شد وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302746558

WAM/Persian