کاهش 24.4 درصد در شاخص تولیدات صنعتی در فصل چهارم سال 2018


ابوظبی، 4 اوریل 2019(وام)- شاخص تولیدات صنعتی، 24.4 در صد در فصل چهارم سال 2018 ( به همین فصل سال 2017) کاهش یافت. کاهش 99.8 درصد در فصل چهارم سال 2018 از 132.1 درصد ( در فصل مشابه سال )2017 است . به گزارش مرکز آمار ابوظبی امروز.

آی بی آی IPI 20.5 در صد در فصل چهارم 2018 (نسبت به فصل سوم همین سال ) کاهش یافت. که 99.8 در صد از 125.6 درصد (در فصل سوم) کاهش پیدا کرد.

دلایل کاهش در فصل چهارم سال 2018 (نسبت به همین فصل سال قبل )، "تولید کک و محصولات نفتی تصفیه شده" است که میزان تولیدی به 28.8 درصد کاهش یافت در حالی که به کاهش کلی آی بی آی 50.9 در صد کمک کرد.

در طی فصل چهارم سال 2018 نسبت به فصل چهارم سال 2017 ) گروه تولیدی ماشین وتجهیزات " میزان تولید 66.3 درصد کاهش یافت و به کاهش کلی 33.3 درصد کاهش یافت. "

فعالیت که منجر به کاهش مقدار خود در فصل چهارم سال 2018 نسبت به فصل سوم ، "تولید کک ومحصولات نفتی " شد. که به نرخ 37.8 درصد که مساوی به 95.7 درصد از اجمالی کاهش یافت .

در فصل چهارم سال 2018 در مقايسه با فصل سوم، مقادير توليد براي گروه "توليد مواد شيميايي و محصولات شيميايي" به ميزان 17.2 درصد کاهش يافت و 14.5 درصد از کل نرخ کاهش است.

با توجه به پیشرفت سریع اقتصادی و اجتماعی در امارت ابوظبی، شاخص هایی نظیر IPI، شاخص های مهم اقتصادی هستند که اطلاعات دقیق را برای تصمیم گیران، اقتصاددانان، محققان، سیاست گذاران و سایر کاربران رسمی ارائه می دهند.

IPI هر فصل شامل بخش تولید (سال پایه 2012) و بر اساس لیست اصلی محصولات تولیدات صنعتی در استاندارد بین المللی صنعتی بازنگری 4، ISIC4، که تمام فعالیت های تولیدی را پوشش می دهد.

حسین علی- وام http://wam.ae/en/details/1395302753131

WAM/Persian