ابوظبی شاهد ساخت 3.566 ساختمان در سال 2018


ابوظبی ، 8آوریل 2019 (وام)- توسعه شهرنشانی خود در سال 2018 تقویت کرد برای مطابق با نیازیهای رشد جمعیت وافزایش روند توسعه پایدار.

در سال 2018، ابوظبی شاهد ساخت 3.566ساختمان به حدود 297.1 در ماه است وبه حدود 9.7 در روز است . بنابر مرکز آمار ابوظبی.

منطقه العین، اول مکان در تعداد ساختمان ها اشغال کرد که در امارت بالغ به 1.844 ساخته شده بود در حالی که منطقه ابوظبی ، ساخت 1.576 ساختمان و 146 ساختمان در الظفره شاهد بود این تعداد ساختمان های تکمیل شده در فقط یک سال نشان دهنده قدرت بخش ساخت و ساز ابوظبی است و نشان دهنده تقاضای بازار و سرمایه گذاری های خصوصی در امارت است.

ابوظبی همچنین رهبری خود و در توسعه شهری و پایدار تقویت کرده و کارشناسان و متخصصان کلیدی از سراسر جهان در زمینه برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری را جذب می کند تا با بهره گیری از تخصص و ایجاد یک محیط شهری پایدار، با توجه به بهترین شیوه های بین المللی ابوظبی آماده میزبانی دهمین مجمع جهانی شهری سازمان ملل متحد 2020 است که طی پنج دهه گذشته، توسعه شهری آن را به رسمیت شناخته است.

حسین علی- وام http://wam.ae/en/details/1395302753968

WAM/Persian