شورای هماهنگی امارات – عربستان سعودی هفت کمیته در 26 عرصه توسعه ی تشکیل می دهد

  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي
  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي
  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي
  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي
  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي
  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي
  • تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي

ریاض، 15 آوریل (وام)- کمیته اجرایی شورای هماهنگی امارات متحده عربی- عربستان سعودی اعلام کرد، راه اندازی هفت کمیته مشترک، روز دو شنبه، در دیدار دوم خود در ریاض است. به عنوان بخشی از همکاری فعلی دو کشور برای ادغام بازارهای مالی و سرمایه گذاری؛ صنعت و انرژی؛ محیط زیست و مسکن؛ گردشگری و رسانه؛ توسعه انسانی؛ سیاست؛ و نظامی و امنیتی.

دیدار تحت چارچوب پیاده سازی تکامل دیدگاه های مشترک بین امارات متحده عربی وعربستان سعودی در بخش های اقتصاد , توسعه و نظامی تشکیل شده است. کمیته قصد دارد تضمین همکاری و ترویج فرصت های شراکه بین دو کشور از ظریق شورای . وهمچنین تا کارایی خود، ضمانت و پایداری طرح های خود اندازه گرفت.

تحت ریاست محمد بن عبد الله الگرگاوی وزیر أمور کابینه و آینده، و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی محمد بن مزیاد التویجری این کمیته تعدادی از طرح های استراتژیک مشترک را برای سرعت بخشیدن به همکاری در عرصه 26 توسعه تدوین کرد.

الگرگاوی گفت:" شورای هماهنگی امارات متحده عربی – عربستان سعودی، به دلیل حمایت نامحدود رهبری دو کشور و تلاش های خستگی ناپذیر آن برای به دست آوردن همکاری برای بهترین منافع مردم ما تعیین می کند."

"بسته های پروژه ها و ابتکاراتی که توسط کمیته اجرایی شورای مورد بررسی قرار می گیرد، زمینی را برای همکاری بین دو کشور داخلی برای اجرای پروژه های جدید و تکمیل برنامه هایی که در طول دوره گذشته راه اندازی شده است، تایید می کند. بخش ها، از جمله بهداشت و فضا، و غیره. "

او افزود:" توسعه سریع محلی و جهانی انرژی بزرگتر برای ایجاد آینده برتر برای مردم ما مستلزم می شود".

التویجری گفت که شورای سعودی – امارات تلاش می کند برای " اطمینان ثبات و همه جانبه برای دو کشور را در حین حمایت از ادغام استراتژیک مداوم که وضعیت جهان و منطقه ای دو ملت را تقویت می کند .

حسین علی- وام http://wam.ae/en/details/1395302755531

WAM/Persian