موسسه دبی عطاء: دو میلیون دلار برای حمایت از آموزش در موزامبیک

  • us$2 million to support education in mozambique dubai cares  1
  • us$2 million to support education in mozambique  dubai cares  2

واشنگتن_ دبی عطاء _ 16 آوریل 2019 ( وام )_ موسسه دبی عطاء به دادن مبلغ 7347000 درهم معادل با دو میلیون دلار امریکی برای حمایت از موزمبیک در جوابگیری بر طوفان ایدای متعهد است.

همچنان موسسه دبی عطاء در گفتگو ها برای بازگرداندن آموزش در منطقه های که از طوفان ایدای آسیب رساند؛ مشارکت کرده است.

بودجه به آموزش و پرورش به یک صندوق جهانی برای آموزش در شرایط اضطراری، به عنوان اولین پاسخ اضطراری برای ایجاد آموزش برای کسانی که تحت تاثیر بحران واقع شدند؛ هدایت می شود.

گزارش اولی نشان داده که این فاجعه بر 1.8 میلیون نفر تاثیر گذاشت و بیش از 3300 کلاس تحصیلی ویران شد که منجر به 263000 کودک خارج از مدرسه شد.

طارق الگرگ مدیر اجرایی موسسه دبی عطاء گفت که این زیان ها ناشی از ویران و رنج از این طوفان بسیار غمگین است؛ کودکان در این وقت از این فاجعه رنج می بردند.

وی ادامه داد " امیداور کردیم که این مشارکت منجر به کمک در ارجاع اموزش به کودکان می شود.

الگرگ اضافه داد " میل داریم که محیط آموزشی موفت و ماده های دعم اجتماعی و روانشناسی و تدریب دانشجویان و استادان آسیب کنندگان تامین می کنیم".

همچنان موسسه دبی عطاء در جلسه دوم از سورای جهانی نامحدود را که استراتژیک و راه حل توسعه را برجسته کرد؛ مشارکت کرده است.

جالب ذکر اینکه این شورای بخش از استراتژیک 2030 دبیرکل سازمان ملل که بر برنامه ها حالی مورد حمایت از جوانان و نوجوانان متکی کند؛ است.

پلت فرم شراکت بر سه حوزه ها کلید مرتکز کند تحصیلات در مرحله متوسطه؛ مهارات برای یادگیری؛ قابلیت کسب و کار شایسته و توانمند سازی است.

الگرگ در مورد حضورش جلسه ای شورای جهانی دوم نا محدود گفت " این مشارکت فرصت مشاهده توسعه قابل توجه که از افتتاح آن در سال 2018 محقق یافت؛ داده شده است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302755689

WAM/Persian