بیش از 195.000 فرد بازدید از بنای بنیانگذار زاید یک سال پیش افتتاح آن می کنند


ابوظبی_ 8 مه 2019 (وام)_ یادبود بنیانگذار یک تجلیل ملی مداوم به شیخ زاید بن سلطان آل نهیان پدر بنیانگذار امارات متحده عربی محسوب می شود.

در این میان؛ 198.919 فرد بازدید از این بنای از ملیت ها مختلف در داخل کشور و خارج آن و هیئت نماینده کردند.

موقعیت این بنای با مساحت 3.3 هکتار است که این مساحت عمومی سالم و جدید در پایتخت امارات متحده عربی و نکته کلید برای چشن ها و مناسبت ها ملی است.

این بنای یادگذاری به عنون محل قابل بازدید برای بازدیدکنندگان محلی و بین المللی برای آشنا رندگی شیخ زاید و میراث و ارزش و اصول خود است که باید شناختن این شخصیت به عنوان مرد و رهبر جلیل می شود.

دکتر یوسف العبیدلی اظهار داشت که این بنای یادبود نشاندهنده وضعیت محبوب و احترام است که پدر مرحوم در قلب مردم امارات متحده عربی و تعداد بی شمار از مردم در سرتاسر جهان نگه داشته شده است.

این بنای یادبود میراث بلند مدت را وابسته به مرد دارای حکمت ودانا در مورد رهبری تجلیل می کند؛ العبیدلی افزود " این مرد دارای میراث ها قوی و غنی قادر به روشن راه امارات متحده عربی به جلو ؛ به پیشرفت و بهبود است.

وی اشاره کرد که این بنای یادبود در کوتاه مدت یکی از آثار فرهنگی و گردشکری اساسی در پایتخت امارات متحده عربی شد.

بنای زاید در سالش اول از هیئت نماینده از 3.277 موسسه آموزشی و 2.180 دفتر دولتی و 556 مهمان از بخش خصوصی و هتل ها و 217 بازدیدکنندگان از سفارت اعتماد شده در امارات متحده عربی استقبال کرد.

دکتر العبیدلی گفت " تلاش های امکان پذیر برای محقق پیام زاید و نهضت فرهنگی در امارات متحده عربی از توسط ادغام منحصر به فرد میان تجربه ها مدرن هنری و میراث اماراتی جلیل انجام می دهیم".

همچنان این بنای روزانه باز شد و برنامه ها در طول سال و تور آزادی به بازدیدکنندگان ارائه می شود، در این بنای تامین در حدود 1442 تور فرهنگی توسط راهنماهای سیاحتی مربی شده در این بنای شد؛ بیش از 10000 فرد در این تور مشارکت کردند.

امینه الحمادی مدیر تور فرهنگی در بنای یادبود گفت که هر بازدید از این بنای فرصت به زائران برای آشنا چشم انداز جدید در زندگی مرحوم بنیانگذار زاید و تاریخ ملت می دهد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302761400

WAM/Persian