فجیره وقوع هیچ انفجار ها در بندر انکار می کند


فجیره_ 12 مه 2019 ( وام )_ دفتر رسانه ها فجیره هیچ گزارش ها از وقوع انفجار ها در بندر امروز انکار کرد.

دفتر در بیانیه گفت که عملیت ها در بندر به طور طبیعی انجام می شود دفتر افزود " یابد که رسانه ها مسولیت بر عهده دارد و اعلامیه از منبع رسمی پخش می کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302761992

WAM/Persian