کویت حمله بر چهار کشتی تجاری نزدیک به آب های منطقه ای امارات متحده عربی را محکوم می کند


کویت_ 13 مه 2019 ( وام )_ کویت امروز ابراز محکومیت شدید خود به اقدامات خرابکانه ای که مورد استهداف چهار کشتی تجاری نزدیک به آب ها منطقه ای امارات متحده عربی روز یکشنبه قرار گیرد؛ کرد.

کویت این اقدامات را اوجگیری در منطقه محسوب می شود که سلامت این منطقه در معرض خطرناک و همچنین حرکن نقل دریایی و حرکت نفت و انرژی قرار می گیرد.

در این بیانیه منتشر شده از خبرگزاری کویت " کونا " آمد که کویت دوباره بر موضعیت خود حمایت شده با امارات متحده عربی برای تضمین سلامت و برقراری و حفاظت از آن تاکید کردند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302762277

WAM/Persian