نخست وزیر لبنان حمله ها بر چهار کشتی تجاری نزدیک به آبهای منطقه ای امارات متحده عربی محکوم می کند


بیروت_ 13 مه 2019 ( وام )_ نخست وزیر لبنان سعد الحریری اقدامات خرابکانه ای که چهار کشتی تجاری نزدیک به آب ها منطقه ای امارات متحده عربی هدف قرار داده است؛ محکوم کرد.

بر اساس خبرگزاری ملی لبنان ان ان ایه الحریری در بیانیه گفت این حادثه تهدید خطرناک برای ایمنی ناوبری در یکی از مهمترین آبراه جهان محسوب می شود.

وی افزود که این اقدامات برقراری اقتصاد جهانی از طریق بازار نفت جهانی تهدید می کند علاوه بر که این حمله مستقیم بر کشور های برادارنه و امنیت عربی مشترک است.

وی بر همبستگی کامل با امارات متحده عربی و کشور ها برادارنه در خلیج عربی تاکید کردند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302762290

WAM/Persian