سازمان همکاری اسلامی حمله ها بر کشتی تجاری نزدیک به آبهای منطقه ای امارات متحده عربی را محکوم می کند


13 مه 2019_ جده ( وام )_ دبیرخانه کل سازمان همکاری اسلامی در بیانیه منتشر شده امروز باشدت اقدامات خرابکانه کشتی تجاری نزدیک به آبهای منطقه ای امارات متحده عربی در دریای عمان محکوم کرد, همچنان در این بیانیه آمد که سازمان از جامعه بین المللی درخواست تا مسولیت برای تضمین حرکت رفت و آمد و سلامت دریایی و اطمینان از برقراری در منطقه بر عهده دارند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302762333

WAM/Persian