امارات متحده عربی کمک ها مالی را به ارزش 19.8 میلیارد درهم در سال 2018 ارائه می دهد


ابوظبی_ 26 مه 2019 ( وام )_ بانک مرکزی امارات متحده عربی آمار ها منتشر کرد که امارات متحده عربی در سطح داخلی و خارجی کمک ها مالی را به ارزش 19.8 میلیارد درهم اماراتی در سال 2018 ارائه داد.

ارزش کمک ها مالی توسط امارات متحده عربی در نیم سال اول از 2011 به 6.8 میلیارد درهم رسید؛ و یک چهارم سوم از سال 2018 شاهد ارائه کمک ها مالی با ارزش 7 میلیارد درهم و یک چهارم اخیر از همان سال کمک ها مالی با ارزش 6.133 میلیارد درهم است.

کمک های مالی شامل انتقال جاری یا سرمایه از سوی دولت به واحدهای دولتی دیگر، سازمان های بین المللی یا دولت های خارجی، به استثنای انتقال بین دولت های فدرال و محلی است.

امارات متحده عربی به بزرگترین ارائه کننده کمک ها توسعه ای در جهان بر اساس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رتبه بندی شده است.

وام/ نعمه سمیر http://wam.ae/en/details/1395302764780

WAM/Persian