پنجشنبه 26 نوامبر 2020 - 2:40:10 صبح

دبی در نمایشگاه بشردوستانه وارسو را مشارکت می کند


دبی_ 12 ژوئن 2019 ( وام )_ کنفرانس و نمایشگاه دبی بین المللی بشردوستانه و توسعه ای در نمایشگاه بشردوستانه وارسو که دیروز در ندارزین آغاز شد؛ مشارکت کرده است.

این جلسه که با رعایت رئیس لهستان آندریه دودا برگزار شد سه روزه به طول کشید که در آن تصمیم گیران و خبرگان از دولت و بخش خصوصی و سازمان غیر دولتی و تعداد از سازمان ها خیری در لهستان و خارج از آن جمع آوری می کند.

جشن افتتاح شاهد هیئت نماینده عالیرتبه از لهستان علاوه بر دکتر عبد السلام مدنی رئیس اجرایی کنفرانس و نمایشگاه دبی بشردوستانه و توسعه ای و سفیر جیرهارد بوتمان کرامر مدیر شورای مشاور علمی بین المللی و تعداد از مقامات ذیربط بود.

دکتر گفت که امارات متحده عربی پایتخت کمک ها بشردوستانه در جهان شد، وقتیکه هر کشور در حال نیاز به کمک است بلا فاصله امارات متحده عربی اولین ارائه کننده به این کمک دون هیچ سوء مقصد یا جدول کار ها پنهان شده باشد که بیش از 30 سازمان بشروستانه و خیری در امارات متحده عربی به وجود دارد.

وی افزود " آنها شرکا ما در این کنفرانس هستند و اطمینان حاصل کنند که حاضران و فعالان هر سال هستند.

وی ادامه داد " همچنان صد ها از سازمان ها غیر دولتی آژانس ها سازمان ملل متحد به وجود دارد و وظیفه ما است که میان تلاش هر یکی از آنها به نفع بشریت در جهان جمع آوری می کنیم".

وی افزود " مساهمت ایشان بر اطمینان متکی شود که باید که اطمینان میان دهندگان و سازمان دریافت کننده این کمک ها وجود دارد چرا که دهندگان اعتقاد دارند که کمک ها ایشان به نیازمندان نرسد هیچ اطمینان میان دو طرف وجود ندارد و منجر به ایجاد اثرات منفی بر عملیت به طور کل خواهد شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302767370

WAM/Persian