امارات متحده عربی و رواندا تفاهمنامه را امضا می کنند


کیگالی_ امارات متحده عربی و رواندا یک تفاهمنامه را درباره تقویت همکاری در تنظیم کارگران رواندا توسط شرکت ها بخش خصوصی در امارات متحده عربی امضا کردند.

تفاهمنامه توسط ناصر بن ثانی الهاملی وزیر منابع انسانی و شهروند سازی امارات متحده عربی و روانیندو کاییرانجوا فانوان وزیر خدمت عمومی و کسب و کار رواندا طی گفتگو ها میان دو طرف در پایتخت کیگالی در حضور دکتر عمر التعیمی معاون وکیل وزارت منابع انسانی و شهروند سازی امور ارتباطات و روابط بین المللی و مقامات عالیرتبه از دو جنبه به امضا رساند.

طی گفتگو ها ؛ دو طرف بر پایبند و علاقمند کشورشان به تقویت همکاری در زمینه کارگری تاکید کردند.

الهاملی در بیانیه گفت که این تفاهمنامه به ایجاد مرحله جدید از همزیستی میان دو طرف برای اجرایی بهترین اقدامات در مورد استفاده از کارگران رواندا هدف گیرد با توجه اینکه تفاهمنامه بخش از استراتژیک وزارتخانه برای تضمین تنوع فرهنگی در بازار کسب و کار امارات متحده عربی و تامین تعداد از کارگران واجد صلاحیت است.

دو طرف بر تنصیب کارگران در بخش خصوصی در امارات متحده عربی توافق کردند تا اطمینان حاصل شود که مقررات و شرایط هر کشور در حال اجرا است.

دو طرف همچنین بر راه اندازی برنامه ها و فعالیت ها مشترک برای افزایش آگاهی کارگران رواندا قبل مغادرت کشورش و پس از ورودی به امارات متحده عربی با استاندارد ها موقت توافق کردند.

این تفاهمنامه نشان می دهد که اگر مشکلات میان صاحب کسب و کار اماراتی و کارگر رواندی وجود دارد باید که شکایت در اداره زیربط در وزارت منابع انسانی وشهروند سازی ثبت می شود که طی دوره محدد حل دوستانه میان دو طرف ایجاد می شود یا این شکایت به قوه قضایی برای حل و فصل آن ارجاع می شود.

یک کمیته مشترک از وزارت منابع انسانی و شهروند سازی و وزارت خدمت عمومی و کسب و کار رواندا اجرایی تفاهمنامه نظارت خواهند کرد.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302771635

WAM/Persian