معافیت از حقوق ویزا کودکانی که از امارات متحده عربی را بازدید می کنند از 15 ژوئیه آغاز می شود


ابوظبی_ 3 ژوئیه 2019 ( وام )_ اداره اتحادیه هویت و شهروند سازی از دوشنبه 15 ژوئیه 2019 کودکان زیر سال 18 را از حقوق ویزا طی تابستان معافیت خواهد کرد.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران امارات منتشر شده سال گذشته؛ کودکان به همران پدرشان در امارات متحده عربی از حقوق و نفقه ها ویزا از 15 ژوئیه تا 15 سبتامپر معافیت خواهد شد.

اداره گردشگران را به زیارت امارات متحده عربی طی تابستان برای استفاده از معافیت دعوت کردند.

سرتپیب سعید راکان راشد مدیر کل امور خارجیان و بنادر در اداره تصریح داد که ممکن است گردشگران توانند که ویزا تروریستی طی برنامه هوشمندی یا وب سایت یا شرکت ها هوانوردی ملی امارات دریافت کنند.

وی افزود که اداره دو نوعیت از ویزا توریست صدور کرد یکی از آن 30 روزه با ارزش 200 درهم است که قابل تمدید آن به دو مدت است دیگر 90 روزه با ارزش 550 درهم است قابل تمدید به دو مدت با ارزش 600 درهم است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302772019

WAM/Persian