فالکون ای 1 در فضا پس از شکست راه اندازی فالکون ای 2 مفقود می شود


گویانه فرانسه_ 11 ژوئیه 2019 ( وام ) _ امروز اعلام کرد که پرتاب فیجا اروپایی ماهوراه فالکون ای 1 امارات متحده عربی پس از دو دقیقه از انفجار؛ از مدار آن خارج شد و ماهوراه از بین رفته در فضای است.

بیانیه منتشر شده توسط این شرکت امروز تاکید کرد که باقی مانده از شواهد ناموفقیت در حال بررسی هنوز است.

جالب ذکر اینکه همه اقدامات اکنونی برای پرتاب ماهوراه فالکون ای 2 به عنوان آن بخش از فالکون شامل در حال اجرایی است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302773408

WAM/Persian