دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 9:58:52 صبح

امارات متحده عربی پس از خروج قطر از اقدامات تبعیض آمیز درگیر سازمان تجارت جهانی به پایان می دهد


ژنو_ 8 آوت 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی به طور رسمی اقدامات درگیریامارات متحده عربی به طور رسمی اقدامات درگیری درباره نقض ها تجاری که قطر توسط اداره تسویه خلاف ها وابسته به سازمان تجارت جهانی پس از خروج قطر از اقدامات تبعیض از مرتکب کردند؛ به پایان دادند.

اقدامات تبعیض آمیز قطر علیه کالاها و توزیع کنندگان وارد کنندگان از امارات متحده عربی که در ماه مه و ژوئن سال 2018 اعمال شد تعهدات قطر به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی نقض کردند.

در نتیجه امارات متحده عربی در 28 ژانویه 2019 علیه قطر درخواست تشکیل هیئت حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را مطرح كرد تا به دنبال برداشتن اقدامات تبعیض آمیز باشد.

در 31 مارس 2019 قطر اقدامات ذکر شده برای معالجت درخواست ها وارد در خلاف سحب کردند.

بر اساس این؛ امارات متحده عربی به سازمان تجارت جهانی تبلیغ داد که وی برای اقدامات علیه قطر اماده است؛ سخنگوی ماموریت امارات متحده عربی در ژنو اظهار داشت ، "خروج قطر درخواست امارات را در شکایت تحقق بخشید وی افزود " امارات متحده عربی می خواهد از سازمان تجارت جهانی بخاطر تلاش های خود برای حل این موضوع و کمک به اطمینان از رعایت اعضای از تعهدات سازمان تجارت جهانی تشکر کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302779483

WAM/Persian