هیئت توزیع ادنوک درباره پرداختن سود ها نقدی بررسی می کند


ابوظبی_ 9 سپتامبر 2019 ( وام )_ شرکت توزیع ادنوک روز دوشنبه اعلام کرد که هیئت مدیره آن در روز یکشنبه آینده مطابق با 29 سپتامبر 2019 برای بررسی موافقت بر توزیع سود ها موقت سال 2019 بر اساس بیانیه افصاح منتشر شده در وب سایت پورس بهادار ابوظبی جمع آوری می شوند.

در آوریل 2019 سهامداران این شرکت سیاست سود سهام جدید را تصویب كردند كه سود سهام سالانه 2.39 میلیارد درهم برای هر سهم و 63 درصد افزایش در مقایسه با سال 2018 در نظر می گیرد.

همچنین سود سالانه برای سال مالی 2020 از 2.57 میلیارد درهم برای هر سهم و افزایش با ارزش 75 درصدی در مقایسه با سال 2018؛ و حداقل پرداختی 75 درصد سود قابل توزیع از سال 2021 باشد.

جالب ذکر اینکه در هر حالت ، سود سهام منوط به اختیار و تصویب هیئت مدیره باشد ، این شرکت در نظر دارد نیمی از سود سالانه خود را در اکتبر سال مربوطه و نیمی در آوریل سال بعد ادامه دهد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302785170

WAM/Persian