مکتوم بن محمد حکم تخلیه را در تأسیسات مسکونی-تجمعی تجاری در دبی تعلیق درآورد


دبی_ 25 مارس 2020 ( وام )_ به دنبال بخشنامه های جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس، نخست وزیر و حاکم دبی برای اتخاذ همه اقدامات لازم برای کمک به مردم برای غلبه بر چالش های ناشی از شیوع جهانی ویروس کوفید_ 19 و معاون حاکم دبی و رئیس شورای قضایی دبی شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم دستورالعمل هایی را برای تعلیق احکام تخلیه مربوط به تأسیسات مسکونی و تجاری صادر کرد.

جالب ذکر اینکه تعلیق احکام اخراج در مورد احکامی صادره در ماه مارس و آوریل اعمال می شود و در مورد خانه های متروکه صدق نمی کند.

شیخ مکتوم همچنین احکام حبس را برای کلیه پرونده های مربوط به اجاره به حالت تعلیق درآورد.

شیخ مکتوم با تأکید بر اینکه رهبری مشتاق کمک به همه اعضای جامعه است ، افزود که امارات متحده عربی بالاترین اولویت را برای ارزشهای انسانی و پاسداری از رفاه مردم و خانواده قرار می دهد.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302832858

WAM/Persian