• ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/1
 • ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/2
 • ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/3
 • ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/4
 • ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/5
 • ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/6
 • ورزش
  Wed 02-11-2022 11:27 AM

  کنگره سالانه فدراسیون بین المللی جیو جیتسو فردا در حاشیه مسابقات جهانی جیو جیتسو برگزار می شود

  ابوظبی_ 1 نوامبر 2022 ( وام )_ فدراسیون بین المللی جیو جیتسو کنگره سالانه خود را فردا در حاشیه بیست و هفتمین مسابقات قهرمانی جهانی جیو جیتسو که از 29 تا 8 اکتبر در ورزشگاه زاید در ورزشگاه زاید برگزار می شود، در ابوظبی برگزار می کند. نوامبر، 2022.این کنگره با حضور پاناگیوتیس تئودوروپولوس، رئیس JJIفدراسیون بین المللی جیو جیتسو و دیگر مقامات کلیدی از فدراسیون های مختلف جیو جیتسو برگزار می شود.در این جلسه، اعضا گزارشی از تمامی مسابقات منطقه ای، قاره ای و...
  7/7