• ورزش
  Mon 21-11-2022 16:04 PM

  خالد بن محمد بن زاید به مکس ورشتاپن قهرمان جهان در فصل F1 جایزه برنده را اهدا کرد

  ابوظبی-20 نوامبر2022 (وام)-شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، عضو شورای اجرایی ابوظبی و رئیس دفتر اجرایی ابوظبی، جایزه برنده را به مکس ورشتاپن قهرمان جهان فصل F1 در مسابقات فرمول 1 اتحاد ایرویز ابوظبی 22 اهدا کرد.دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و مدیر عامل و مدیر عامل گروه ادنوک ، جایزه مقام دوم را به چارلز لکلرک اعطا کرد، در حالی که عبدالله خوری، رئیس مدیریت موتوراسپرت ابوظبی، جایزه مقام سوم را به سرجیو پرز اعطا کرد. محمد...
  4/1
 • ورزش
  Mon 21-11-2022 16:04 PM

  خالد بن محمد بن زاید به مکس ورشتاپن قهرمان جهان در فصل F1 جایزه برنده را اهدا کرد

  ابوظبی-20 نوامبر2022 (وام)-شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، عضو شورای اجرایی ابوظبی و رئیس دفتر اجرایی ابوظبی، جایزه برنده را به مکس ورشتاپن قهرمان جهان فصل F1 در مسابقات فرمول 1 اتحاد ایرویز ابوظبی 22 اهدا کرد.دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و مدیر عامل و مدیر عامل گروه ادنوک ، جایزه مقام دوم را به چارلز لکلرک اعطا کرد، در حالی که عبدالله خوری، رئیس مدیریت موتوراسپرت ابوظبی، جایزه مقام سوم را به سرجیو پرز اعطا کرد. محمد...
  4/2
 • ورزش
  Mon 21-11-2022 16:04 PM

  خالد بن محمد بن زاید به مکس ورشتاپن قهرمان جهان در فصل F1 جایزه برنده را اهدا کرد

  ابوظبی-20 نوامبر2022 (وام)-شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، عضو شورای اجرایی ابوظبی و رئیس دفتر اجرایی ابوظبی، جایزه برنده را به مکس ورشتاپن قهرمان جهان فصل F1 در مسابقات فرمول 1 اتحاد ایرویز ابوظبی 22 اهدا کرد.دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و مدیر عامل و مدیر عامل گروه ادنوک ، جایزه مقام دوم را به چارلز لکلرک اعطا کرد، در حالی که عبدالله خوری، رئیس مدیریت موتوراسپرت ابوظبی، جایزه مقام سوم را به سرجیو پرز اعطا کرد. محمد...
  4/3
 • ورزش
  Mon 21-11-2022 16:04 PM

  خالد بن محمد بن زاید به مکس ورشتاپن قهرمان جهان در فصل F1 جایزه برنده را اهدا کرد

  ابوظبی-20 نوامبر2022 (وام)-شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، عضو شورای اجرایی ابوظبی و رئیس دفتر اجرایی ابوظبی، جایزه برنده را به مکس ورشتاپن قهرمان جهان فصل F1 در مسابقات فرمول 1 اتحاد ایرویز ابوظبی 22 اهدا کرد.دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و مدیر عامل و مدیر عامل گروه ادنوک ، جایزه مقام دوم را به چارلز لکلرک اعطا کرد، در حالی که عبدالله خوری، رئیس مدیریت موتوراسپرت ابوظبی، جایزه مقام سوم را به سرجیو پرز اعطا کرد. محمد...
  4/4