Tue 16-07-2019 17:53 PM
98

وام: دیدار با افراد دارای عزیمت که لباس های شان را برای کودکان مدرسه ها دوزیدند؛ بکنی

ابوظبی_ 16 ژوئیه 2019 ( وام )_ این امر به نیاز ارادت قوتمند و مهارت و دفت برای دوزیدن لباس ها رسمی کودکان مدرسه ها دولتی در سراسر امارات متحده عربی دارد, جالب توجه اینکه این افراد داری عزیمت توانستند که این امر محقق یافتند. طی برنامه دوزیدن که موسسه عالی بن زاید آن را برگزار کند جوانان دارای معلولیت یک فرصت برای دمج ایشان در نیرو ها بشردوستانه در امارات متحده عربی و تشویق آن بر ابتکار و کسب و کار و سهیم در...