ബുധനാഴ്ച 20 ജനുവരി 2021 - 5:41:54 am
ബിസിനസ്സ്
2021 Jan 17 Sun, 10:47:49 pm

ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ ബദ്ധശ്രദ്ധരാണ്: സുഹൈൽ അൽ മസ്രൂയി

അബുദാബി, ജനുവരി 17, 2021 (WAM) -- നഗരങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും 2030ഓടെ സമഗ്രവും സുരക്ഷിതവും സൌകര്യപ്രദവും സുസ്ഥിരവുമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ (എസ്ഡിജി) 6, 7, 11 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൌകര്യ മന്ത്രാലയം ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി സഹകരിക്കുന്നു. 2071ലെ യുഎഇ ശതാബ്ദിയുടെയും, അടുത്ത 50 വർഷത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള യുഎഇയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്ക് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംഭാവനകളുടെയും ഭാഗമായാണിത് നടക്കുക. "ഫെഡറൽ, ലോക്കൽ അതോറിറ്റികളിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അഭിലാഷങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങളെ പിൻപറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഫെഡറൽ റോഡുകളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരതാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്ന "ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക്" ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിൽപ്പെടുന്നു": അബുദാബി സുസ്ഥിരതാ വാരം...