വ്യാഴാഴ്ച 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020 - 2:01:11 am
ബിസിനസ്സ്
2020 Aug 12 Wed, 11:43:08 pm

തുടർച്ചയായ ഏഴാം ആഴ്ചയും ഫുജൈറ എണ്ണ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ കുറവ്

ഫുജൈറ, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 12 (WAM / S&P പ്ലാറ്റ്സ്) - യുഎഇയുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് തുറമുഖമായ ഫുജൈറയിലെ എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിലെ ഇടിവ് തുടർച്ചയായ ഏഴാം ആഴ്ചയും തുടരുകയാണ്. ജൂൺ 1 ന് റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയ ഇൻവെന്ററികൾ കുറഞ്ഞിവരികയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെ ഇൻവെന്ററികൾ 24.233 ദശലക്ഷം ബാരലായി കുറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ 3.1 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഇതിലുണ്ടാ‍യത്, S&P ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്സിനു പ്രത്യേകമായി നൽകിയ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, FOIZ ൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഏപ്രിൽ 20 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്റ്റോക്ക്പൈലുകളാണ് ഇപ്പൊഴത്തേത്. ജൂൺ 1 ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 30.71 ദശലക്ഷം ബാരലിൽ നിന്ന് 21 ശതമാനം ആണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റിലേറ്റുകൾ ആഴ്ചയിൽ 5.1 ശതമാനം...