തിങ്കളാഴ്ച 24 ജനുവരി 2022 - 2:15:56 am
ബിസിനസ്സ്
2022 Jan 23 Sun, 10:49:01 pm

സിഇഎം ഗ്ലോബൽ പോർട്ട്സ് ഹൈഡ്രജൻ സഖ്യത്തിന് പിന്തുണ നൽകി ഊർജ, അടിസ്ഥാസൗകര്യ മന്ത്രാലയം

ദുബായ്, 2022 ജനുവരി 23, (WAM) -- സമുദ്ര വ്യവസായം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സുസ്ഥിരത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുഎഇ ഊർജ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും സമുദ്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഭാവന നൽകിയ സമ്പ്രദായങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെ മികച്ച സമുദ്ര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാജ്യം അതിന്റെ മുൻനിര സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ലോ-കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ വിന്യാസം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്, യുഎഇയും അതിന്റെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളും ഗ്ലോബൽ പോർട്ട്സ് ഹൈഡ്രജൻ കോളിഷന് ദൃഢമായ പിന്തുണ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഗവൺമെന്റുകളിൽ നിന്നും വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുമായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യത്തെ ആഗോള ഫോറമാണിത്. ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യുഎഇ ഹൈഡ്രജൻ ലീഡർഷിപ്പ് റോഡ്‌മാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു....