വെള്ളിയാഴ്ച 24 സെപ്റ്റംബർ 2021 - 8:16:03 pm

യുഎൻ സമാധാന പരിപാലന ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമഗ്രമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിർണ്ണായകമാണ്: യുഎഇ


ന്യൂയോർക്ക്, 2021 സെപ്റ്റംബർ 12, (WAM) -- കൗൺസിലിൽ തങ്ങളുടെ കാലയളവിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സ്വീകാര്യവുമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുമായും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമാധാന പരിപാലന ദൗത്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന പരിവർത്തന കാലയളവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ, സമാധാനപരമായ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ, യാഥാർത്ഥ്യമായ, അനുയോജ്യമായ പരിവർത്തന തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം യുഎഇ എടുത്തുകാണിച്ചു. സ്ഥിരതയുള്ളതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സമൂഹങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രസക്തമായ പങ്കാളികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിന് പരിവർത്തന കാലയളവ് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അത് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

"യുഎൻ സമാധാന പരിപാലനത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തനം പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആവശ്യവുമാണ്," യുഎഇ പ്രസ്താവിച്ചു. "ശരിയായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ ദുർബലമായ രാഷ്ട്രീയ, മാനുഷിക, സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പരിവർത്തന തന്ത്രങ്ങൾ സിവിലിയൻമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം, ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളുടെ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്ത്രീകളുടെയും യുവാക്കളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം."

യുഎഇ അതിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ, സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര സമീപനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ യുഎഇ ശുപാർശ ചെയ്തു. കൂടാതെ, ആതിഥേയ സമുദായങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ യുഎൻ രാജ്യ ടീമുകളുമായി സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരണമെന്നും സമാധാന സേനയുടെ അഭാവത്തിൽ നിർണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും യുഎഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302969054 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam