തിങ്കളാഴ്ച 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 - 11:39:11 am

പിഇപികളുമായി സംബന്ധിച്ച റിസ്ക്കുകളെക്കുറിച്ച് ലൈസൻസുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകി സിബിയുഎഇ


അബുദാബി, 2022 ആഗസ്റ്റ് 02, (WAM) -- യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) പൊളിറ്റിക്കലി എക്സ്പോസ്ഡ് പേഴസൺസുമായി (പിഇപി) ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക്കുകളെക്കുറിച്ച് ലൈസൻസ്ഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്ക് (എൽഎഫ്‌ഐ) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം എന്നിവ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് (എഎംഎൽ/സിഎഫ്‌ടി) സംബന്ധിച്ച് പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം എൽഎഫ്‌ഐകളെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവരുടെ നിയമപരമായ എഎംഎൽ/സിഎഫ്‌ടി ബാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകയും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ലൈസൻസുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിഇപികളായ ഉപഭോക്താക്കളും പിഇപികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകളും എൽഎഫ്ഐകളെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം, മറ്റ് അനധികൃത ധനസഹായം എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ലൈസൻസുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിന് പുറമെ പിഇപികളിലും അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സഹകാരികളിലും പ്രത്യേക നിർബന്ധിത ജാഗ്രതാ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കണം.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, പിഇപികൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന എൽഎഫ്ഐകൾ, ബിസിനസ്സ് ബന്ധവും അപകടസാധ്യത റേറ്റിംഗും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിഇപികളെയോ അനുബന്ധ ഉപഭോക്താക്കളെയോ ഉചിതമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണം.

അവർ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവും നടത്തണം. കൂടാതെ, എൽഎഫ്ഐകൾ അസാധാരണമോ സംശയാസ്പദമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പെരുമാറ്റം "goAML" പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് യുഎഇയുടെ സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇടപാട് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിർത്തണം.

ഈ പ്രതിരോധ നടപടികൾ എൽഎഫ്ഐയുടെ എഎംഎൽ/സിഎഫ്‌ടി കംപ്ലയിൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുകയും ഉചിതമായ ഭരണവും പരിശീലനവും നൽകുകയും വേണം.

പ്രസക്തമായ എഎംഎൽ/സിഎഫ്‌ടി അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിലും യുഎഇ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും എല്ലാ എൽഎഫ്‌ഐകളും അവരുടെ പങ്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സിബിയുഎഇ ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബാലമ പറഞ്ഞു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെതിരെയും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യക്ഷമതയും കരുത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395303071333 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam