• എമിറേറ്റ്സ്
  Tue 27-10-2020 13:18 PM

  പാക്കിസ്ഥാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ ദശലക്ഷം ഡോളർ സഹായം

  ഷാർജ, 2020 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) - ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യയും ദ ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ചെയർ പേഴ്സനും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിലെ അഭ്യാർത്ഥിക്കുട്ടികളുടെ ചുമതലയുള്ള എമിനന്റ് അഡ്‌വോക്കേറ്റുമായ ഹെർ ഹൈനസ് ഷേയ്ഖാ ജവഹർ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദേശപ്രകാരം, രാജ്യത്ത് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ടിബി‌എച്ച്എഫ് പാകിസ്ഥാനിൽ അഞ്ച് മാനുഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു. ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന ടിബിഎച്ച്എഫിന്റെ ധനസഹായം രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാനസൌകര്യ മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ധാരാളം കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും പാകിസ്ഥാനിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും. സമന്വയവും യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്ത്രീകളുടെ നൈപുണ്യവികസനം, അഭയാർഥികളുടെയും ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ...
  5/1
 • എമിറേറ്റ്സ്
  Tue 27-10-2020 13:18 PM

  പാക്കിസ്ഥാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ ദശലക്ഷം ഡോളർ സഹായം

  ഷാർജ, 2020 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) - ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യയും ദ ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ചെയർ പേഴ്സനും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിലെ അഭ്യാർത്ഥിക്കുട്ടികളുടെ ചുമതലയുള്ള എമിനന്റ് അഡ്‌വോക്കേറ്റുമായ ഹെർ ഹൈനസ് ഷേയ്ഖാ ജവഹർ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദേശപ്രകാരം, രാജ്യത്ത് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ടിബി‌എച്ച്എഫ് പാകിസ്ഥാനിൽ അഞ്ച് മാനുഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു. ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന ടിബിഎച്ച്എഫിന്റെ ധനസഹായം രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാനസൌകര്യ മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ധാരാളം കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും പാകിസ്ഥാനിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും. സമന്വയവും യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്ത്രീകളുടെ നൈപുണ്യവികസനം, അഭയാർഥികളുടെയും ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ...
  5/2
 • എമിറേറ്റ്സ്
  Tue 27-10-2020 13:18 PM

  പാക്കിസ്ഥാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ ദശലക്ഷം ഡോളർ സഹായം

  ഷാർജ, 2020 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) - ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യയും ദ ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ചെയർ പേഴ്സനും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിലെ അഭ്യാർത്ഥിക്കുട്ടികളുടെ ചുമതലയുള്ള എമിനന്റ് അഡ്‌വോക്കേറ്റുമായ ഹെർ ഹൈനസ് ഷേയ്ഖാ ജവഹർ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദേശപ്രകാരം, രാജ്യത്ത് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ടിബി‌എച്ച്എഫ് പാകിസ്ഥാനിൽ അഞ്ച് മാനുഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു. ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന ടിബിഎച്ച്എഫിന്റെ ധനസഹായം രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാനസൌകര്യ മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ധാരാളം കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും പാകിസ്ഥാനിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും. സമന്വയവും യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്ത്രീകളുടെ നൈപുണ്യവികസനം, അഭയാർഥികളുടെയും ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ...
  5/3
 • എമിറേറ്റ്സ്
  Tue 27-10-2020 13:18 PM

  പാക്കിസ്ഥാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ ദശലക്ഷം ഡോളർ സഹായം

  ഷാർജ, 2020 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) - ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യയും ദ ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ചെയർ പേഴ്സനും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിലെ അഭ്യാർത്ഥിക്കുട്ടികളുടെ ചുമതലയുള്ള എമിനന്റ് അഡ്‌വോക്കേറ്റുമായ ഹെർ ഹൈനസ് ഷേയ്ഖാ ജവഹർ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദേശപ്രകാരം, രാജ്യത്ത് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ടിബി‌എച്ച്എഫ് പാകിസ്ഥാനിൽ അഞ്ച് മാനുഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു. ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന ടിബിഎച്ച്എഫിന്റെ ധനസഹായം രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാനസൌകര്യ മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ധാരാളം കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും പാകിസ്ഥാനിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും. സമന്വയവും യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്ത്രീകളുടെ നൈപുണ്യവികസനം, അഭയാർഥികളുടെയും ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ...
  5/4
 • എമിറേറ്റ്സ്
  Tue 27-10-2020 13:18 PM

  പാക്കിസ്ഥാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ ദശലക്ഷം ഡോളർ സഹായം

  ഷാർജ, 2020 ഒക്ടോബർ 27 (WAM) - ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യയും ദ ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ചെയർ പേഴ്സനും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിലെ അഭ്യാർത്ഥിക്കുട്ടികളുടെ ചുമതലയുള്ള എമിനന്റ് അഡ്‌വോക്കേറ്റുമായ ഹെർ ഹൈനസ് ഷേയ്ഖാ ജവഹർ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദേശപ്രകാരം, രാജ്യത്ത് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ടിബി‌എച്ച്എഫ് പാകിസ്ഥാനിൽ അഞ്ച് മാനുഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു. ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന ടിബിഎച്ച്എഫിന്റെ ധനസഹായം രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാനസൌകര്യ മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ധാരാളം കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും പാകിസ്ഥാനിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും. സമന്വയവും യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്ത്രീകളുടെ നൈപുണ്യവികസനം, അഭയാർഥികളുടെയും ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ...
  5/5