බ්‍රහස්පතින්දා 08 දෙසැම්බර් 2022 - 1:03:28 පස්වරු (ප.ව.)