අඟහරුවාදා 20 ඔක්තෝම්බර් 2020 - 10:10:59 පෙරවරු (පෙ.ව)