සෙනසුරාදා 31 ඔක්තෝම්බර් 2020 - 2:43:58 පෙරවරු (පෙ.ව)
මීළඟ අඩ සියවස කරා
2020 Sep 28 Mon, 10:08:57 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අනාගතය හැඩගස්වා ගැනීම සඳහා උප ජනාධිපති විසින් ‘Designing the Next 50’ දියත් කරයි

ඩුබායි, 2020 සැප්තැම්බර් 28 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප සභාපති සහ අගමැති මෙන්ම ඩුබායි හි පාලකයාද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතා විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අනාගතය හැඩගැස්වීම ඉලක්ක කරමින් මහජනයා සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා ‘Designing the Next 50’ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරයි. '2020 වර්ෂය' ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 2071 සියවස් සැලැස්මේ කුළුණු සහ සංරචක ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින් එක්කරනු ඇත: එමෙන්ම, 2021 වසරෙන් ඔබ්බට ඉදිරි දශක පහ සඳහා පුළුල්...