බදාදා 20 ජනවාරි 2021 - 5:14:42 පෙරවරු (පෙ.ව)
මීළඟ අඩ සියවස කරා
2020 Nov 23 Mon, 04:29:31 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රජයේ නායකයින්ගේ වැඩසටහන ඉදිරි වසර පනහ තුළ සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ දුරස්ථ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සාකච්ඡා සැසි පවත්වයි 

ඩුබායි, 2020 නොවැම්බර් 23 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය රජයේ නායකයින්ගේ වැඩසටහන ඉදිරි වසර පනහ තුළ සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ දුරස්ථ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සාකච්ඡා සැසි මාලාවක් දියත් කර තිබේ. උප සභාපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මගපෙන්වීම යටතේ සාකච්ඡා වල අරමුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය වෙමින් ඉදිරි වසර පනහ සැලසුම් කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍රජාවේ සියලුම කොටස් එකාවන්ව සම්බන්ධ කර ගැනීම මෙම සැසි මාලාව මගින් ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. විධායක නායකයින්ගේ වැඩසටහන් (executive leaders’ programmes) වල උපාධිධාරීන් වන රජයේ...