සෙනසුරාදා 10 අප්‍රේල් 2021 - 6:27:54 පස්වරු (ප.ව.)
ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලය (ජී.සී.සී.)
2021 Mar 31 Wed, 09:11:39 pm

Fatima bint Mubarak කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම දියත් කරයි

අබුඩාබි, 2021 මාර්තු 31 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සාමාන්‍ය කාන්තා සංගමයේ සභාපතිනිය, මාතෘත්වය හා ළමාභාවය පිළිබඳ උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සභාපති සහ පවුල් සංවර්ධන පදනමේ උත්තරීතර සභාපතිනිය වන අතිගරු Sheikha Fatima bint Mubarak මහත්මිය විසින් කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල 1325 යෝජනාව (UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අද දියත් කර තිබේ. මෙම සුවිශේෂී දියත් කිරීම GCC රටක් සඳහා වන පළමු අවස්ථාව වන අතර සාමය සහ ආරක්ෂාව...