සඳුදා 24 ජනවාරි 2022 - 2:55:27 පෙරවරු (පෙ.ව)
ඉවසීම සහ සතුට