අඟහරුවාදා 20 ඔක්තෝම්බර් 2020 - 11:17:37 පෙරවරු (පෙ.ව)
ඉවසීම සහ සතුට