සිකුරාදා 15 ජනවාරි 2021 - 7:13:51 පස්වරු (ප.ව.)
අන්තර්ජාතික
2021 Jan 11 Mon, 04:22:41 pm

First අබුඩාබි බැංකුව විසින් පස් අවුරුදු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක Sukuk බැඳුම්කර නිකුත් කරයි

අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 11 (WAM) -- First අබුඩාබි බැංකුව (First Abu Dhabi Bank - FAB) FAB සුකුක් සමාගම (FAB Sukuk Company Limited) හරහා MS + 90bps (සමස්ත අස්වැන්න සියයට 1.411) වලින් නිකුත් කරන ලද එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 500 (US$500 million) ක ඕනෑම පස් අවුරුදු MENA බැංකු සමඟ අමරික්කනු ඩොලර් වශයෙන් සීමිත පස් අවුරුදු Sukuk බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබේ. මෙම ගනුදෙනුව First අබුඩාබි බැංකුවේ (First Abu Dhabi Bank - FAB) පළමු ඇමරිකානු ඩොලර් මිණුම් දණ්ඩ වන අතර 2021 දී ගෝලීය වශයෙන් නිකිත් කරන ලද පළමු...