සඳුදා 20 සැප්තැම්බර් 2021 - 12:44:59 පස්වරු (ප.ව.)
ක්‍රීඩා
2021 Sep 15 Wed, 10:31:59 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පළමු ගෝලීය ඉතුරුම් සමාජය ආරම්භ කරයි

ඩුබායි, 2021 සැප්තැම්බර් 15 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉතුරුම් සංස්කෘතිය ඉහළ නැංවීම සඳහා Dubai Quality Group සමඟ එක්ව ජාතික බැඳුම්කරයන් (National Bonds) ජාතියේ පළමු ඉතුරුම් සමාජය (first savings club of the nation) වන ‘The Global Savings Club’ ආරම්භ කර තිබේ. ජාතික බැඳුම්කර සහ ඩුබායි තත්ත්ව සමූහය අතර සහයෝගීතාවයෙන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සාමාජිකයින්ට මෙම සුවිශේෂී ඉතුරුම් සමාජය තුළින් ඔවුන්ගේ සිහින සැබෑ කර ගැනීමට, ඔවුන්ගේ ආශාවන් ඉටු කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාව ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකි වේ. සෑම කෙනෙකුටම අනාගතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති...