සඳුදා 23 මැයි 2022 - 3:41:55 පස්වරු (ප.ව.)
ලෝකය
2022 May 22 Sun, 02:01:55 pm

UoS අරාබි ලෝකයේ තිරසාර ජයග්‍රහණ සඳහා STARS රන් ශ්‍රේණිගත කිරීම ලබාගත් පළමු විශ්ව විද්‍යාලය බවට පත් වෙයි 

අබුඩාබි, 2022 මැයි 22 (WAM) -- සාජා විශ්ව විද්‍යාලය (University of Sharjah - UoS) අරාබි ලෝකයේ තිරසාර ලුහුබැඳීම්, තක්සේරු කිරීම් සහ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධතිය (STARS) රන් ශ්‍රේණිගත කිරීමක් උපයාගත් පළමු විශ්ව විද්‍යාලය වන අතර එය උසස් අධ්‍යාපනයේ තිරසාරත්වයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපදයේ ෆ්ලොරිඩා හි (Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education - AASHE) සංගමය වෙතින් එහි තිරසාර ජයග්‍රහණ ඇගයීමට ලක්කර තිබේ. STARS යනු ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධතියක් වන අතර විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල සඳහා ඔවුන්ගේ තිරසාර කාර්ය සාධනය පුළුල් ලෙස මැනීමට විනිවිද...