ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 1:22:37 පස්වරු (ප.ව.)

2020 පළමු කාර්තුවේදී නිෂ්පාදක මිල දර්ශකය 1.9% කින් ඉහළ යයි: SCAD


අබු ඩාබි, 2020 ජූලි 9 (WAM) -- අබුඩාබි, සංඛ්‍යාලේඛන මධ්‍යස්ථානය වන SCAD විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2020 පළමු කාර්තුවේදී, නිෂ්පාදන මිල දර්ශකය, PPI, 2019 සිව්වන කාර්තුවේ සියයට 76.3 සිට සියයට 77.7 දක්වා සියයට 1.9 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

වසරේ පළමු කාර්තුව සඳහා වූ වාර්තාවෙන් පෙන්නුම් කරන ආකාරයට 2019 පළමු කාර්තුවට සාපේක්ෂව 2020 පළමු කාර්තුවේ PPI සියයට 0.5 කින් අඩුවී ඇති බවයි. එය 2019 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 78.2 සිට 2020 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 77.7 දක්වා අඩු වී තිබෙන බවට අදාළ වාර්තාවන් පවසයි.

2020 පළමු කාර්තුවේ සංඛ්‍යාලේඛන 2019 සිව්වන කාර්තුව හා සසඳන විට, මිල 5.4% කින් ඉහළ ගිය ‘කෝක් සහ පිරිපහදු කළ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන’ ක්‍රියාකාරකම් සමස්ත වෙනසට සියයට 80.8 ක දායකත්වයක් ලබා දී තිබේ. මීට අමතරව, රසායනික ද්‍රව්‍ය හා රසායනික නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල සමස්ත වෙනසට සියයට 15.1 ක දායකත්වයක් ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා මිල සියයට 2.7 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

2019 සිව්වන කාර්තුවට සාපේක්ෂව 2020 පළමු කාර්තුවේදී ‘විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය’ කාණ්ඩයේ මිල ගණන් සියයට 6.5 කින් අඩු වූ අතර සමස්ත වැඩිවීම අඩු කිරීම සඳහා සියයට 15.1 ක දායකත්වයක් ලබා දී තිබේ.

PPI නිෂ්පාදන අංශය ආවරණය කරන අතර එහි සැලසුම පදනම් වී ඇත්තේ කාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව මත වන අතර ජාත්‍යන්තර නිෂ්පාදන කාර්මික වර්ගීකරණ-සංශෝධන 4, ISIC4, සියලු නිෂ්පාදන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ආවරණය කරයි.

http://www.wam.ae/en/details/1395302854175 WAM / Rushdy Nizar

WAM/Sinhala