ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 1:05:59 පස්වරු (ප.ව.)

ජුනි මාසයේදී සයිබර් ප්‍රහාර 100,000 කට වඩා මැඩපවත්වයි 


ඩුබායි, 2020 ජූලි 5 (WAM) - විදුලි සංදේශ නියාමන අධිකාරියේ(TRA) ජාතික පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම(AECERT) ජුනි මාසයේ දී ආසන්න වශයෙන් සයිබර් ප්‍රහාර 103,408 කට ප්‍රතිචාර දක්වා ඒවා මැඩපවත්වා තිබේ.

2020 ජුනි මාසය සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ෆෙඩරල් රජයේ සයිබර් ආරක්ෂණ වර්ධනයන් පිළිබඳ සිය මාසික වාර්තාවෙන් මේ බව පෙන්නුම් කරයි.ඒ අනුව සයිබර් ප්‍රහාර (සියයට 73), අවදානම් (සියයට 15) සහ ක්‍රෙඩිට්කාඩ් වංචා (සියයට 12) විදුලි සංදේශ නියාමන අධිකාරියේ වාර්තා වේ සඳහන්ව ඇත.

ඊමේල් වංචා, අනවසර ප්‍රවේශය සහ අනාරක්‍ෂිත සයිබර් සිදුවීම් 407 ක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සිදුවීම් 350 ක්, දරුණු ගනයේ සිදුවීම් 52 ක් සහ අවම සිදුවීම් 5 ක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

පරිඝනක භාවිතයන් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ සහ ගොඩනැඟීමේ හැකියාවන් ඉහළ නැංවීමේදී, ජුනි මාසයේදී දැනුවත් කිරීමේ සැසි 2,085 ක් සහ පුහුණු පාඨමාලා 105 ක් පවත්වා ඇති බව මෙම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් අවදානම් සහ උල්ලංඝනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 2008 දී aeCERT ආරම්භ කරන ලදී.එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පදිංචිකරුවන් සඳහා ආරක්ෂිත සයිබර් අවකාශයක් වෙනුවෙන් සහයෝගය දැක්වීම සහ සහතික කිරීම මෙහි අරමුණයි.ඒ වෙනුවෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන අධිකාරියේ (TRA) උපාය මාර්ගයන්ට අනුකූලව තොරතුරු සුරක්‍ෂිතව භාවිත කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම සිදු කරයි.

http://www.wam.ae/en/details/1395302853171 WAM / Rushdy Nizar

WAM/Sinhala