බ්‍රහස්පතින්දා 13 අගෝස්තු 2020 - 1:45:43 පෙරවරු (පෙ.ව)

අබු ඩාබියේ කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩවල විදේශ වෙළඳාම 2019 දී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 17.4 ක් 


අබු ඩාබි, 2020 ජූලි 29 (WAM) -- සංඛ්‍යාලේඛන මධ්‍යස්ථානය - අබුඩාබි (SCAD) අනුව, 2019 දී අබු ඩාබියේ කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩවල විදේශ වෙළඳාමේ වටිනාකම අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 17.4 ක් පමණ වාර්තා වේ.

එමිරේට්ස් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ හා ආහාර ආනයනය කිරීමේ මුළු වටිනාකම 2018 දී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 7.7 සිට අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 7.812 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. සජීවී සතුන් සහ ඒවායේ නිෂ්පාදන මේවාට ඇතුළත් ය; එළවළු නිෂ්පාදන; සතුන් හෝ එළවළු මේද, තෙල් සහ ඉටි; ආහාර ද්‍රව්‍ය, පාන වර්ග, ස්පීතු සහ දුම්කොළ හා පොහොර යනාදී නිෂ්පාදන මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වේ.

මේ අතර, කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ හා ආහාර අපනයනයේ වටිනාකම 2018 දී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 7.5 සිට අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 6.317 දක්වා අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරයි.

එමිරේට්ස් වරාය හරහා එකම භාණ්ඩ හා ආහාර නැවත අපනයනය කිරීමේ වටිනාකම ද 2018 දී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 3.4 සිට අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 3.272 දක්වා සුළු වශයෙන් අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරයි. එළවළු නිෂ්පාදන සඳහා අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 1.831; සහ ආහාර ද්‍රව්‍ය, පාන වර්ග, ස්පීතු සහ දුම්කොළ සඳහා අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් මිලියන 990 ක් පෙන්නුම් කරයි.

http://wam.ae/en/details/1395302859204 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala