අඟහරුවාදා 24 නොවැම්බර් 2020 - 12:10:32 පෙරවරු (පෙ.ව)

තෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය මහ බැංකුවේ මුළු වත්කම් ප්‍රමාණය ඩිරාම් බිලියන 3,252.5 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ


අබුඩාබි, 2020 නොවැම්බර් 19 (WAM) -- 2020 තෙවන කාර්තුව අවසානයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වන බැංකුවල මුළු වත්කම් 2% (2% q-o-q) කින් ඉහළ ගොස් එය අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 3,252.5 (AED3,252.5 billion) ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුව (Central Bank of the United Arab Emirates) පවසයි.

2019 සැප්තැම්බර් සිට 2020 සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වන බැංකුවල මුළු වත්කම් ප්‍රමාණය සියයට 7.6 කින් (y-o-y) ඉහළ ගොස් තිබේ. දළ ණය (Gross credit) ප්‍රමාණයද 0.8% (q-o-q) කින් ඉහළ ගොස් 2020 සැප්තැම්බර් මස අවසානයේදී බිලියන 1,804.6 ක් විය. අද නිකුත් කරන ලද ඉහළම බැංකුවේ Q3 වාර්තාවට අනුව වාර්ෂික පදනමින් දළ ණය ප්‍රමාණය සියයට 4.9 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

2020 තෙවන කාර්තුව තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය වෙලඳපොලවල මූල්‍ය හා බැංකු කටයුතු මෙන්ම වර්ධනයන් පිළිබඳව වාර්තාව සාකච්ඡා කරයි. 2019 සැප්තැම්බර් සිට 2020 සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ වාර්ෂික වෙනස්වීම් අනුපාතයන් ද එය සමාලෝචනය කරයි.

2020 තෙවන කාර්තුව අවසානයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වන බැංකු සමඟ නේවාසික සහ අනේවාසික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුළු තැන්පතු ප්‍රමාණය සියයට 2.2 කින් (q-o-q) ඉහළ ගොස් අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 1,907.2 (AED1,907.2 billion) ක් විය.

2020 තෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට නේවාසික තැන්පතු ප්‍රමාණය 3% (q-o-q) කින් ඉහළ ගොස් අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 1,715.9 (AED 1,715.9 billion) ක් විය. අනේවාසික තැන්පතු ප්‍රමාණය 4.5% කින් (q-o-q) පහත වැටී 2020 සැප්තැම්බර් අවසානය වන විට අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 191.3 (AED191.3 billion) දක්වා ළඟා විය.

වාර්ෂික පදනමින් නේවාසික තැන්පතු ප්‍රමාණය 6.4% කින් සහ අනේවාසික තැන්පතු 0.8% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

2020 තෙවන කාර්තුවේදී බැංකුවලින් පිටත සංසරණයේ මුදල් (මුදල් නිකුත් කිරීම - බැංකුවල මුදල්) සහ මුදල් තැන්පතු ඇතුළත් මුදල් සැපයුම M1, 1.9% (q-o-q) කින් වැඩි විය.

වාර්ෂික පදනමක් මත, මුල්‍ය සමස්ථ M1 හි අංශක 11 (y-o-y) ක නැගීමක් සිදු වූ අතර එය 2020 සැප්තැම්බර් මස අවසානයේදී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 568 (AED 568 billion) දක්වා ළඟා විය.

මුදල් සැපයුම M2 (M1 ප්ලස් අර්ධ මූල්‍ය තැන්පතු (ඩර්හැම් හි නේවාසික කාලය සහ ඉතිරිකිරීමේ තැන්පතු, සහ විදේශ මුදල්වල නේවාසික තැන්පතු)) ද 2020 තෙවන කාර්තුවේදී 0.7% (q-o-q) කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

වාර්ෂික පදනමක් මත, මුදල් සැපයුම් M2 හි 7.9% (y-o-y) වැඩි වීමක් ඇති අතර එය 2020 තෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 1,468.7 (AED 1,468.7 billion) ක් විය.

2020 තෙවන කාර්තුවේදී මුදල් සැපයුම එම් 3 (එම් 2 සහ බැංකු හා මහ බැංකුවේ රජයේ තැන්පතු) සියයට 3 කින් (q-o-q) ඉහළ ගොස් තිබේ.

වාර්ෂික පදනමක් මත, මුදල් සැපයුම් එම් 3 හි 7.5% (y-o-y) වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර එය 2020 සැප්තැම්බර් මස අවසානයේදී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 1,805.7 (AED 1,805.7 billion) ක් විය.

සාමාන්‍යයෙන් මුදල් සැපයුම M2, ආර්ථිකයේ ද්‍රවශීලතාවය ලබා ගත හැකි හොඳම දර්ශකය ලෙස සැලකේ, එය බැංකුවලින් පිටත සංසරණය වන මුදල් වලින් සමන්විත වන අතර, ඩිරාම් නිකායේ සියලුම නේවාසික අංශවල විවිධ තැන්පතු වලට අමතරව, තැන්පතු හැර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රාජ්‍ය අංශය මැදිහත් වේ.

සංඛ්‍යාලේඛන දත්ත වලට අනුව 2020 තුන්වන කාර්තුව අවසානයේ M2 හි q-o-q වැඩි වීමක් සිදුවිය. 2020 තුන්වන කාර්තුවේදී M2 හි ඉහළ යෑමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ 2020 සැප්තැම්බර් මස අවසානයේදී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 1,372 (AED1,372 billion) ක් වූ රාජ්‍ය නොවන නේවාසික තැන්පතු වල කාර්තුමය වශයෙන් 0.5% ක වැඩිවීමකි.

http://wam.ae/en/details/1395302888182 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala