ඉරිදා 17 ජනවාරි 2021 - 8:16:26 පෙරවරු (පෙ.ව)

සාජා පාලකයා එමිරේට්ස් ක්‍රීඩා සමාජවලට ඩිරාම් මිලියන 12 ක් ප්‍රදානය කරයි


සාජා, 2021 ජනවාරි 4 (WAM) -- එමිරේට්ස් හි ක්‍රීඩා සමාජවලට අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් මිලියන 12,685,000 (AED 12,685,000 million) ක් ප්‍රදානය කිරීමට උත්තරීතර නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති අතර, පසුගිය කාලයේදී දී ඔවුන් ලැබූ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ අගයමින් "12,685,000" ක් සාජාහි පාලකයා මෙන්ම උත්තරීතර සභාවේ සාමාජික ආචාර්ය අතිගරු Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi විසින් ලබා දී ඇත.

මෙම ප්‍රදානය මගින් සාජා ක්‍රීඩා සමාජය, Al-Bateeh සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා සමාජය, ආබාධිතයන් සඳහා වූ Al Thiqah සමාජය, Dibba Al-Hisn සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා සමාජය, Mleeha සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා සමාජය, Khorfakkan සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා සමාජය, සාජා ස්වයං ආරක්ෂක ක්‍රීඩා සමාජය, සාජා ජාත්‍යන්තර සමුද්‍ර ක්‍රීඩා සමාජය, සාජා සංස්කෘතික හා චෙස් සමාජය, කල්බා ක්‍රීඩා සමාජය, අල් ඩයිඩ් සංස්කෘතික ක්‍රීඩා සමාජය සහ අල් හම්රියා සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා සමාජය, සාජා කාන්තා සමාජය, ආබාධිතයන් සඳහා කොර්ෆක්කන් සමාජය, අල් මැඩම් සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා සමාජය, සාජා අශ්වාරෝහක සහ රේසිං ක්ලබ් සහ සාජා කාන්තා ක්‍රීඩා සමාජය ඇතුළු සමාජ 17 ක විශාල උත්සාහයන් පිළිබිඹු වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302899508 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala