අඟහරුවාදා 05 ජුලි 2022 - 1:18:41 පෙරවරු (පෙ.ව)

2022 පළමු කාර්තුවේදී UAE මුළු රාජ්‍ය වියදම ඩිරාම් බිලියන 11.35 ක්


අබුඩාබි, 22 ජූනි, 2022 (WAM) -- 2022 පළමු කාර්තුවේ ෆෙඩරල් බලධාරීන්ගේ ආදායම ඩිරාම් බිලියන 11.339 ක් වූ අතර එම කාලය තුළ ඔවුන්ගේ වියදම් ඩිරාම් බිලියන 11.354 ක් වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

2022 පළමු කාර්තුව සඳහා සම්මේලනයේ සාමාන්‍ය අයවැය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තාවේ, රාජ්‍ය සේවා අංශය සඳහා වන වියදම් ප්‍රථම ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර, මුළු ඩිරාම් බිලියන 2.433 ක් වන අතර එය 21.43 ක් ලෙස ගිණුම්ගත කර ඇත.

ඩිරාම් බිලියන 2.12 ක් වටිනා සමස්තයෙන් සියයට 18.69 ක් වන මහජන සාමය සහ මහජන ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ අංශය දෙවන ස්ථානයට පත් වූ අතර සමාජ ආරක්ෂණ අංශය ඩිරාම් බිලියන 2.017 ක් හෝ සියයට 17.77 ක් සමඟ තුන්වන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර ආරක්ෂක අංශය සිව්වන ස්ථානයට පත්ව ඇත. AED1.679 බිලියන හෝ සියයට 14.79 ක් ද වේ.

අධ්‍යාපන අංශය ඩිරාම් බිලියන 1.4ක් හෙවත් සියයට 12.34ක් සමඟින් පස්වන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර සෞඛ්‍ය අංශය ඩිරාම් මිලියන 987.92ක් හෙවත් සියයට 8.7ක් සමඟින් දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත. ඩිරාම් මිලියන 227.52ක් හෝ සියයට 2ක් සහිත විනෝදාස්වාදය, සංස්කෘතිය සහ ආගමික අංශය; AED මිලියන 224.26 ක් හෝ සියයට 1.98 ක් සහිත ආර්ථික කටයුතු අංශය; AED මිලියන 213.09 ක් හෝ සියයට 1.88 ක් සහිත නිවාස සහ උපයෝගිතා අංශය; සහ AED මිලියන 48.06 ක් හෝ සියයට 0.42 ක් සහිත පරිසර ආරක්ෂණ අංශය සඳහා වේ.

http://wam.ae/en/details/1395303059749 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala