අඟහරුවාදා 24 නොවැම්බර් 2020 - 8:08:19 පස්වරු (ප.ව.)