අඟහරුවාදා 29 නොවැම්බර් 2022 - 2:36:27 පෙරවරු (පෙ.ව)