• එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/1
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/2
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/3
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/4
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/5
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/6
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 14-10-2020 15:51 PM

  ඉදිරි වසර 50 සැලැස්ම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය උපදේශන රැස්වීම් පවත්වයි

  ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- "වසර 50 ක සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවේ" ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවුල්, තරුණයින්, ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික කරුණු මෙන්ම එමිරාටි සමාජයේ සාරධර්ම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර පනහක කාලය තුළ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇති අතර නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් රැස්වීමට මුලසුන හොබවා තිබේ. උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම රැස්වීම්...
  7/7