• එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Tue 12-01-2021 23:05 PM

  පස්වන ජාත්‍යන්තර වැසි වැඩිදියුණු කිරීමේ සංසදය ජනවාරි 25 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතය

  අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 12 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැසි වැඩි දියුණු කිරීමේ පර්යේෂණ වැඩසටහන (UAE Research Programme for Rain Enhancement Science - UAEREP) කළමනාකරණය කරන ජාතික කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය (National Centre of Meteorology - NCM) අද පස්වන ජාත්‍යන්තර වැසි වැඩිදියුණු කිරීමේ සංසදයේ න්‍යාය පත්‍රය එළිදක්ව තිබේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ගේ නායකත්වය යටතේ මෙම උත්සවය අබුඩාබියේ මුලුමනින්ම 2021 ජනවාරි 25 සහ 26 යන දිනවල අතථ්‍ය ලෙස පැවැත්වේ. එක්සත් අරාබි...
  2/1
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Tue 12-01-2021 23:05 PM

  පස්වන ජාත්‍යන්තර වැසි වැඩිදියුණු කිරීමේ සංසදය ජනවාරි 25 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතය

  අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 12 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැසි වැඩි දියුණු කිරීමේ පර්යේෂණ වැඩසටහන (UAE Research Programme for Rain Enhancement Science - UAEREP) කළමනාකරණය කරන ජාතික කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය (National Centre of Meteorology - NCM) අද පස්වන ජාත්‍යන්තර වැසි වැඩිදියුණු කිරීමේ සංසදයේ න්‍යාය පත්‍රය එළිදක්ව තිබේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ගේ නායකත්වය යටතේ මෙම උත්සවය අබුඩාබියේ මුලුමනින්ම 2021 ජනවාරි 25 සහ 26 යන දිනවල අතථ්‍ය ලෙස පැවැත්වේ. එක්සත් අරාබි...
  2/2