අඟහරුවාදා 24 නොවැම්බර් 2020 - 7:26:21 පස්වරු (ප.ව.)