گزارشها
2019 Dec 09 Mon, 05:30:09 pm

نشریه تسامح: نمونه تسامح امارات متحده عربی امری منحصر به فرد الهام بخش و یک نیروی نرم ودارای اثرات است

احسان المیسری_ ابوظبی_9 دسامبر ( وام )_ امارات پس از رهبری صحنه جهانی از طریق ابتکار بین المللی بی سابقه خود در سال جاری ، که آن را به یک سرمایه جهانی تسامح تبدیل کرده است ، به ترویج مدل الهام بخش خود از مدارا ، همزیستی و باز بودن نسبت به دیگری ادامه می دهد. دولت همچنین اهمیت ایفای نقش فعال از طریق قدرت نرم خود برای ترویج ارزش های برادری انسانی و انتشار پیام اعتدال نشان داده است که این نقش ها با...