سال تسامح
2019 Nov 20 Wed, 11:49:15 pm

امارات متحده عربی اهمیت تسامح در تلاش های آشتی را تاکید می کند

نیویورک_ 20 نوامبر 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی ضمن اشاره به اهمیت تسامح و گفتگو در تلاش های آشتی ، بر تعهد امارات برای ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و راه حل های سیاسی برای مقابله با چالش های جهانی تاکید کرد طی گفتگوی که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحث صلح و حفظ صلح به طور خاص نقش آشتی برگزار کرد. امیره الحفیتی معاون نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل اظهار داشت که امارات متحده عربی همیشه مشتاقانه به ارتقاء...